ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 5

เขตเลือกตั้ง: เพชรบูรณ์ เขต 5
รายละเอียด: จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบึงสามพันทั้งหมด อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลบ่อไทย, ตำบลเพชรละคร, ตำบลกองทูล, ตำบลวังท่าดี, ตำบลบ้านโภชน์, ตำบลวังโบสถ์, ตำบลท่าแดง, ตำบลท่าด้วง) อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ ตำบลสามแยก, ตำบลซับน้อย, ตำบลโคกปรง, ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลบึงกระจับ)
ส.ส.: นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
หมายเลข: 1
พรรค: พรรคเพื่อไทย
 • ข้อมูลส่วนตัว

  เกิดวันที่: 20 ก.ค. 2496

  ข้อมูลติดต่อ: 333 หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

   

  ข้อมูลการศึกษา

  2520 ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง , เศรษฐศาสตรบัณฑิต

  2543 ปริญญาโท, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

  ข้อมูลการทำงาน

  2540 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม

  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

  เลขานุการรองนายกรัฐมนตรี

  ข้อมูลงานการเมือง

  1 ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 5

  29 ต.ค. 2551 – 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

  26 ม.ค. 2551 – 11 ก.ย. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

  6 ก.พ. 2548 – 6 ก.พ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

  6 ม.ค. 2544 – 6 ม.ค. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต 2

  24 พ.ย. 2539 – 27 มิ.ย. 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์ เขต

   

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  มหาวชิรมงกุฎ

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 ส.ค. 2554     มีทรัพย์สินรวม          49,533,386.27 บาท      เอกสาร
  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 29 ต.ค. 2551      มีทรัพย์สินรวม      46,769,275.58 บาท      เอกสาร
  กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 26 ม.ค. 2551      มีทรัพย์สินรวม      47,289,895.48 บาท      เอกสาร
  กรณีพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 11 ก.ย. 2551     มีทรัพย์สินรวม      46,922,936.04 บาท     เอกสาร
  หลังพ้นตำแหน่งแล้ว 1 ปี      มีทรัพย์สินรวม                               49,470,415.71 บาท      เอกสาร