องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (อบจ.เพชรบูรณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอหล่มสัก

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอเขาค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอหล่มเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอน้ำหนาว

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอบึงสามพัน

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอวิเชียรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอวังโป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอชนแดน

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอศรีเทพ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในอำเภอหนองไผ่