Browsing: ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว phetchabun-train-fact2
0

จากข้อมูลขอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2553-2556 พบว่าค่าเฉลี่ยใน 4 ปี ของปริมาณผู้มาเยือน (นักท่องเที่ยว+นักทัศนาจร) ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีค่ามากกว่า จ.ชัยภูมิ 50% โดยเพชรบูรณ์มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มาเยือนเฉลี่ยใน 4 ปี อยู่ที่ 10.21% ส่วนชัยภูมิอยู่ที่ 15.69%

1 2 3 37