ที่มาและความสำคัญของโครงการสร้างทางรถไฟ

0

ที่มาและความสำคัญ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่วเป็นนโยบายที่จะขยายเส้นทางรถไฟไปในภูมิภาคต่างๆ ที่ยังมิได้มีเส้นทางรถไฟให้บริการ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่มีเส้นทางรถไฟให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการด้วยระบบรางให้เชื่อมโยงกับพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟขยายไปสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย โดยจะศึกษาและออกแบบรถไฟในระบบทางคู่เป็นขนาดทางกว้าง 1.00 เมตร โดยแยกจากสถานีรถไฟลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ และจากสถานีจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผ่าน จังหวัดชัยภูมิมุ่งสู่จังหวัดเลย
จึงว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเบื้องต้น ทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของภาครัฐในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
สำรวจและออกแบบเบื้องต้นให้เป็นระบบรางคู่ขนาดทางกว้าง 1.00 เมตร (แบบ Meter Gauge)
จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

ที่มา : http://jaturat-nongbualamphu.com/about.php

Share.

About Author

Profile photo of แอดมิน เพดบูน

ผู้ดูแลระบบ